Eat 'A Little Bit' Better

 

 Walk 'A Little Bit' Longer

 

 Sleep 'A Little Bit' Deeper

 

 Exercise 'A Little Bit' Harder


Add Comment
scott says... (Reply)
"Every "little bit" matters!" (4/7/16)